shape

NÕUDLIK RIIGIJUHTIMINE

Home » Riigikogu valimised 2023 » Programm » NÕUDLIK RIIGIJUHTIMINE
  • Järjekindel korruptsiooni ohjeldamine
  • Riigikogu katuserahad
  • Reaalajas jälgitavad avalikud teenused
  • Ülereguleerimine
  • Kiiremad kohtumenetlused
  • Ametkondliku teabe kergekäeline salastamine

Müüt Eestist kui õhukesest riigist ei vasta enam ammu tõele. Vastupidi, riik on muutunud keeruliseks ja jääb inimestele järjest kaugemaks. Õigusloome on ülepaisutatud ja tihti reguleeritakse ka seda, mida pole vaja, ning formalism võidutseb sisu ees. E-riigis kogutud andmed seisavad tühja, kuigi peaksid teenima inimesi. Parempoolsete hinnangul tuleb üle vaadata riigi roll ja piirata bürokraatiat, et taastada tasakaal kodaniku ja riigi suhetes. 

MÕISTUSE HÄÄL RIIGIJUHTIMISES

ANDMED JA AMETNIKUD INIMESTE TEENISTUSSE

Parempoolsete eesmärk on pöörata riik näoga inimese poole. Lihtne asjaajamine, aus riigijuhtimine ning inimeste huvidest lähtuvad avalikud teenused toovad riigi ja kodanikud üksteisele lähemale. Inimesed usaldavad riiki, millest nad saavad aru. Tark riik kogub ja kasutab inimestelt ja ettevõtetelt saadud andmeid ennekõike neile paremate avalike teenuste pakkumiseks ja lihtsamaks suhtlemiseks, mitte suurema järelevalve teostamiseks. 

EESTI KÕIGE AUSAMAKS RIIGIKS MAAILMAS

Parempoolsed seisavad vaba ühiskonna ja konkurentsivõimelise majanduse eest. Kumbki neist pole kaitstud, kui talume korruptiivset käitumist poliitikas või lepime riigivalitsemise korporatiivse suletusega. Korruptsioon seab löögi alla usalduse, isikuvabadused, õigusriigi ja demokraatia, pidurdab majanduse arengut ja innovatsiooni ning teeb inimesed vaeseks. Parempoolsed on ainus erakond, kelle poliitika fookuses on võitlus korruptsiooniga. Meie eesmärk on tõsta Eesti korruptsioonivabaduse indeksis maailmas esikohale.

KAOTAME POLIITIKUTE ÜHISKASSA JA KATUSERAHAD

Poliitilise korruptsiooni tõkestamiseks lõpetame katuserahade jagamise Riigikogus ja kaotame valitsuserakondade ühiskassa ehk riigieelarve raha varjatud jagamise poliitilistele lähikondlastele. Samuti karmistame järelevalvet omavalitsuste üle, et takistada avaliku raha kasutamist poliitiliseks propagandaks.

LOJAALSUSE ASEMELE TIPPKOMPETENTS

Parempoolsed seisavad selle eest, et tuua riigijuhtimise juurde tagasi nõudlikkus. Iga ametniku esmane ülesanne on teenida Eesti inimesi ning Parempoolsed edendavad avalikus sektoris sellest ootusest lähtuvat kultuuri. Soosime ametnike vastutulelikku ja algatusvõimelist suhtumist, et asendada levinud tõrjuvat hoiakut inimeste suhtes. Kaasajastame avaliku sektori juhtide valiku süsteemi, muutes tippametnike ametiaja tähtajaliseks, konkursid läbipaistvateks ning ainult ja ennekõike  Eesti vajadustest, mitte ametkondlikest või erakondlikest lojaalsuskriteeriumitest lähtuvaks.  

AVALIKUD TEENUSED REAALAJAS JÄLGITAVAKS

Avalikud teenused peavad olema lihtsad, mõistetavad ja kättesaadavad. Teenuste ja avaliku sektori otsustusprotsessi kujundamisel tuleb lähtuda eeskätte riigi või omavalitsusega suhtleva osapoole vaatest ja konkreetsetest vajadustest. Muudame avalikud teenused ja menetlused reaalajas jälgitavaks, nagu klient saab täna jälgida postipaki või pangateenuse teekonda.

PIIRAME SEADUSLOOME VOHAMIST

Regulatsioonide lisandumine ja seaduste pidev muutumine on ettevõtetele ja kodanikele koormaks ning tekitab tarbetut halduskoormust. Põhiseaduse puhul on Eesti hoidunud selle tormakast avamisest ning eelistanud praktika juurdumist. Sama põhimõte rakendugu kogu seadusloomes. Selleks kärbime massilist õigusloomet ja pidurdame reeglite pidevat muutmist. 

VÄHEM INIMESTE JA ETTEVÕTJATE SOLGUTAMIST AMETKONDADE POOLT

Viime lõpuks ellu printsiibi, et andmeid esitatakse riigile vaid ühte kohta ja ühe korra. Automatiseerime aruandluse ja haldusaktide esitamise ning vastuvõtmise. Väärtustame ja väärindame andmeid, luues võimalused erinevate kogutud andmete ristkasutamiseks kiiremate ja paremate teenuste pakkumise eesmärgil. Muudame avaliku sektori statistilise info reaalajas nähtavaks ja kasutatavaks. 

SEISAME AUSA KONKURENTSI EEST

Riik peab tagama võrdsed algtingimused ja ausa konkurentsi. See tähendab tugevamat järelevalvet monopoolses ja oligopoolses seisundis ettevõtjate üle ja nii inimeste kui ettevõtjate kaitset omavoli eest. Tugevdame Konkurentsiameti ja Tarbijakaitseameti võimekust konkurentsihälvete ennetamisel ja neile reageerimisel.

ARVELDUSKONTO OMAMINE IGAÜHE PÕHIÕIGUSEKS

Olukorras, kus kogu maailm liigub sularahalt üle elektroonilistele maksetele, tuleb makseteenuseid käsitleda osana taristust ning tagada igale inimesele õigus omada isiklikku arvelduskontot ja teostada igapäevaseid makseid. Rahapesu tõkestamisel ja finantsjärelevalves peab riik looma pankadele ja teistele turuosalistele selgetel reeglitel põhineva etteennustatava keskkonna ning käituma nõustava partnerina.  

TUGEVDAME KOHTUTÄITURITE JA NOTARITE JÄRELEVALVET

Avalik-õiguslike ametite nagu notarite ja kohtutäiturite tegevusse on vaja tuua rohkem läbipaistvust ning tugevdada järelevalvet. Kohtutäiturid ei tohi tekitada ettevõtjatele täiendavat halduskoormust, samuti peavad täituri poolt menetlusosalistele edastatud dokumendid olema üheselt arusaadavad. Menetluste keerukustamine teenimise eesmärgil tuleb lõpetada. Võlamenetluses peab tõendamiskohustus olema nõude esitajal ning korrastada tuleb mustade nimekirjade pidamine, et oleks välistatud kellegi tagaselja nimekirja lisamine.

KIIRENDAME KOHTUMENETLUST

Tagame õiguskindluse kiirendades ja lihtsustades kohtumenetlust. Peame õigeks kohtunike spetsialiseerumist ning soodustame ekspertide laiemat kaasamist majandusasjades.

TEEME VÕIMALIKUKS ANDMETE RISTKASUTAMISE 

Kõrvaldame seadusandlikud ja tehnoloogilised takistused avaliku sektori kogutud andmete ristkasutamiseks toetuste ja teenuste määramisel. Tegemata järeleandmisi inimeste eraelu kaitsele, loome võimalused isikuandmete turvaliseks kasutamiseks ja vahetamiseks andmekogude üleselt. Loome tehnilised võimalused haldusotsuste automaatseks tekkeks, läbivaatamiseks ja vajadusel ka nende vaidlustamiseks, et vähendada käsitööd. Allutame riigi poolt inimeste eraelu puudutavate andmete kogumise ning kasutamise  erandlikkuse ja möödapääsmatuse kriteeriumitele. 

LÕPETAME AMETKONDLIKU TEABE KERGEKÄELISE SALASTAMINE

Riigivõimu tegevus peab olema läbipaistev ja avalikkuse poolt kontrollitav. Selle eelduseks on kodanike juurdepääs infole. Parempoolsed seisavad selle eest, et lõpetada halb praktika salastada kergekäeliselt ametkondlikku teavet ja dokumente.

LOE LISAKS MEIE SEISUKOHTI KORRUPTSIOONI OHJELDAMISEST: