shape

Parempoolsete põhiseisukohad Riigikogu valimistel

Home » Riigikogu valimised 2023 » Parempoolsete põhiseisukohad Riigikogu valimistel

Parempoolsete põhiseisukohad Riigikogu valimistel

Eesti poliitika on tasakaalust väljas. Riigikogus praegu esindatud erakonnad on suured sihid silmist lasknud. Tegeletakse varem loodu ümberjagamisega, mitte sellega, kuidas jõukust juurde luua. On oht, et mängitakse maha Eesti senine edulugu ning riik astub allakäigu teele. 

Riigijuhtimisel tuleb teha raskeid valikuid. Selleks on vaja selgroogu, mitte püüet kõikidele meeldida. Parempoolsetel on selgroog olemas. Meil on julgust teha asju teistmoodi ja esimesena.

Muutuvas maailmas võidab see, kes liigub kiiremini ja jõuab teistest ette. Eestlaste elujärje parandamiseks peame vältima seisakut ning majanduse kiirelt kasvama panema. Nendel valimistel on Parempoolsed ainus erakond, kelle prioriteet on tugev ja kiirelt kasvav majandus. 

Majanduskasv toob suuremad sissetulekud, parandab elukvaliteeti ja teeb eestlastest jõuka rahva. Kindlatel jalgadel majandus tagab meie inimeste turvatunde ja kindlustab riigi julgeolekut.

Parempoolsed seisavad selle eest, et tuua riigijuhtimise juurde tagasi mõistuse hääl. Targalt tehtud valikud panevad Eesti kasvama. 

Põhiseisukohad on kokkuvõte poliitilistest valikutest, mille eest Parempoolsed järgmises Riigikogus seisavad. Valimissõnumid valdkondade lõikes avaldame erakonna valimisprogrammis.

1. Paneme Eesti majanduse kasvama

 • Parempoolsete eesmärk on Eesti majanduse pikaajaline ja kiireim kasv Euroopas. Eesti majanduse järgmise kasvufaasi võiduvalem on teadmisi, teenuseid ja tehnoloogiat kõrge marginaaliga eksportivad ettevõtted.
 • Selle saavutamiseks kujundame ettevõtluskeskkonda, mis soodustab innovatsioonil ja ekspordil põhinevate ettevõtete arvu massilist kasvu Eestis.
 • Globaalses konkurentsis läbilöömiseks peab Eesti valima eelisarendatavad valdkonnad, milles meil on eeldused saada maailma parimaks. 
 • Majanduskasvu hokikepi kõvera käivitamiseks suurendame jõuliselt teaduse rahastamist ja investeeringuid teaduspõhisesse innovatsiooni. 
 • Loome toetava keskkonna tehnoloogiaettevõtete peakontorite ja arenduskeskuste arvu kasvuks ja nende Eestis püsimiseks. Hoolitseme Eesti hea maine ja tuntuse eest.
 • Mitmekordistame tehnoloogiasektori töökohtade arvu. Aitame aktiivse ja avatud poliitikaga meelitada Eestisse kolima parimaid talente ja kõrgepalgalisi töökohti.

2. Madalad maksud ja lihtne maksusüsteem 

 • Eesti maksusüsteem on hinnatud maailmas kõige konkurentsivõimelisemaks. Hoiame seda. 
 • Maksukoormust ei tohi tõsta. Mistahes muudatused maksustamisel peavad soodustama jõukuse juurde loomist ehk ettevõtlust, eksporti ja uute töökohtade loomist.
 • Alustame tööjõumaksude langetamist, et hõlbustada ettevõtlusega alustamist ja uute töökohtade loomist. Kasvav maksubaas ja majanduskasv toob riigieelarvesse lisatulu.
 • Parempoolsed ei toeta uute varamaksude kehtestamist. 

3. Vastutustundlik rahanduspoliitika

 • Tagame korras rahanduse ja tasakaalus riigieelarve kui riigi rahandusliku iseseisvuse alussambad.
 • Lõpetame riigi püsikulude katmiseks laenamise.
 • Astume vastu rahakülvile ja häälte ostmisele võlarahaga. Algatame negatiivse lisaeelarve, et rookida riigieelarvest välja valimiste eel sinna sisse kirjutatud populism.
 • Peatame avaliku sektori paisutamise. Kasutame kriisi keskvalitsuse ametnikkonna kärpimiseks ning üleminekuks andmepõhisele riigihaldusele.

4. Vähem riiki

 • Kehtestame ettevõtlusrahu. Selleks kärbime massilist õigusloomet ja reeglite pidevat muutmist, et vähendada kaasnevat halduskoormust ja lisakulu.  
 • Muudame kohtumenetlused lihtsaks ja kiireks.
 • Piirame inimeste ja ettevõtjate solgutamist ametkondade poolt. Viime lõpuks ellu printsiibi, et andmeid esitatakse riigile vaid ühte kohta ja ühe korra.
 • Vähendame riigi osalust äritegevuses läbi ettevõtete erastamise ning börsile viimise. 

5. Muudame toetused vajaduspõhiseks

 • Tõmbame pidurit uutele lausalistele toetustele. Töötamine ja ettevõtlusega tegelemine peab olema alati tasuvam kui toetustest elatumine.
 • Suuname toetusrahad tegelikele abivajajatele. Kasutame Eesti e-riigi võimalusi abivajajate väljaselgitamisel ning muudame toetuste süsteemi maksimaalselt  andmepõhiseks. 
 • Vaatame üle ebaõiglust suurendavad toetussüsteemid, sealhulgas peretoetused.

6. Ainult tark rahvas suudab luua uut väärtust

 • Innovatsiooni võimendamiseks paneme Eesti ülikoolide õppe ja teaduse kvaliteedi ambitsioonikalt kasvama, et tõsta üks Eesti ülikool maailmas saja parima sekka.
 • Kõrghariduse kvaliteedi tõstmiseks tagame selleks vajaliku riikliku rahastamise ja anname ülikoolide suuremad võimalused eraraha kaasamiseks.
 • Koolivõrgu planeerimisel võtame aluseks, et kooli ainus eesmärk on anda meie lastele maailma parim haridus.
 • Parima eestikeelse koolihariduse viimiseks igasse Eesti nurka loome kaasaegsed õppeplatvormid ja muudame õpetajaameti atraktiivseks.

 7. Maailma kõige ausam riik

 • Vaba ühiskonna ja majanduse konkurentsivõime kaitsmiseks viime Eesti korruptsioonivabaduse indeksis maailma esimeseks.
 • Lõpetame Riigikogu katuserahad ja valitsuserakondade ühiskassa ehk riigieelarve raha jagamise poliitilistele lähikondlastele.
 • Muudame avalikud teenused ja menetlused reaalajas jälgitavaks, nagu klient saab täna jälgida postipaki teekonda.

8. Riigikaitse ei ole poliitilise ärplemise koht

 • Toetame erakondadeülese pikaajalise kokkuleppe sõlmimist riigikaitse tugevdamiseks ja kaitseinvesteeringute plaani kinnitamiseks. 
 • Kaasame riigikaitsesse kõik Eesti ühiskonna liikmed, võimaldades neil panustada oma oskuste ja võimetega. 
 • Vene impeeriumi lagundamine on Eesti välispoliitika peamine eesmärk. Selle saavutamiseks on vaja teha aktiivset koostööd teiste piiriäärsete riikidega ning lääneriikide toetust.
 • Eesti peab hoidma initsiatiivi Ukraina rahvusvahelisel toetamisel sõja võitmiseks ning riigi sõjajärgseks ülesehitamiseks. 

9. Kaasajas kõnetav ja traditsioone hoidev eestimeelsus

 • Seisame selle eest, et Eesti jääks kindlaks meile omastele läänelikele väärtustele – tugev kodanikuühiskond, aus ja läbipaistev riigijuhtimine, sõltumatud institutsioonid ja sõnavabadus.
 • Austame sisulist poliitilist debatti, mis keskendub maailmavaatelistele valikutele. Seisame vastu populismile ja äärmuslusele.
 • Kaitseme Eesti esindusdemokraatia traditsiooni ning kindlustame parlamendi ja kohalike omavalitsuste sisulist rolli riigi ja kohaliku elu juhtimisel.
 • Hoiame eesti keelt, kultuuri, rahvuslikku eripära ja traditsioone.