shape

Üldkogu 2024-06

Erakonna 2022 ja 2023 majandusaasta aruannete kinnitamine

2022. aasta majandusaasta aruanne .pdf failina on siin.

2023. aasta majandusaasta aruanne .pdf failina on siin.

Erakond Parempoolsed põhikirja muutmise ettepanekud:

Muudatusettepanek nr 1 (Esitaja:  erakonna juhatus)

Peatükk Erakonna liikme õigused täiendada punkti 7.2.5. kandideerida ja olla valitud Erakonna juhtorganite liikmeks. 

TÄIENDADA alapunktiga 7.2.5.1 kandideerides erakonna esimeheks tuleb kandidatuuri ülesseadmisel esitada vähemalt 50 erakonna liikme soovitus.

Selgitus:
Kandidaat erakonna esimehe kohale muutub avalikkuse silmis erakonna kõneisikuks. Mõistlik on tagada, et kandidaadil on mitmete liikmete toetus.

Muudatusettepanek  nr 2 (Esitaja: erakonna juhatus)

TÄIENDADA punkti 13.2.,  lisades lause Erakonna kohaliku omavalitsuse juhid (linnapea, vallavanem, volikogu esimees), juhul, kui vastava omavalitsuse volikogus on moodustatud erakonna fraktsioon;

Selgitus:
Laiendame volikogul sõnaõigusega osalevate liikmete ringi omavalitsusjuhtidega nendest KOVidest, kus on volikogus Parempoolsete erakonna fraktsioon.

Punkti 13.2. sõnastus on järgmine:

13.2. Sõnaõigusega osalevad Volikogu koosolekul:

13.2.1. Erakonna riigikogu fraktsiooni liikmed;

13.2.2. Erakonna Euroopa Parlamenti valitud liikmed;

13.2.3. Erakonda Vabariigi Valitsuses esindavad ministrid;

13.2.4. Erakonna kohaliku omavalitsuse juhid (linnapea, vallavanem, volikogu esimees), juhul, kui vastava omavalitsuse volikogus on moodustatud erakonna fraktsioon;

13.2.5. Erakonna ühenduste volitatud esindajad;

13.2.6. Volikogu esimehe kutsutud külalised.

Muudatusettepanek nr 3 (Esitaja: erakonna juhatus)

TÄIENDADA punkti 22.6. järgmiselt: Osakonna üldkogu pädevuses on valida kaheks aastaks osakonna juhatus, määrata järgmise osakonna üldkogul valitava osakonna juhatuse suurus ja teostada Erakonna poliitikat osakonna tasemel, sh kohaliku võimu teostamine.

Selgitus:
Osakonna juhatuse suuruse määramine on osakonna üldkogu pädevus. Et aga juhatuse valimist üldkogul saaks ette valmistada, on vaja eelnevalt teada, kui suur juhatus valitakse, sest sellest sõltub liikme häälte arv hääletusel. Lahenduseks on, et üldkogu määrab juhatuse suuruse järgmise valimiste üldkogu jaoks.

Muudatusettepanek nr 4 (Esitaja: erakonna juhatus)

TÄIENDADA punkti 23.3. järgmiselt: Piirkonna üldkogu pädevuses on valida kaheks aastaks piirkonna juhatus, määrata järgmise piirkonna üldkogul valitava piirkonna juhatuse suurus ja teostada Erakonna poliitikat piirkonna tasemel, sh koostöö piirkonna valimisringkonnast valitud riigikogu liikmetega.

Selgitus:
Piirkonna juhatuse suuruse määramine on Piirkonna üldkogu pädevus. Et aga juhatuse valimist üldkogul saaks ette valmistada, on vaja eelnevalt teada, kui suur juhatus valitakse, sest sellest sõltub liikme häälte arv hääletusel. Lahenduseks on, et üldkogu määrab juhatuse suuruse järgmise valimiste üldkogu jaoks.

Muudatusettepanek nr 5 (Esitaja: Paavo Ulmanis)

LISADA põhikirja punkt „Revisjonitoimkond on Erakonnas sõltumatu osapool. See teostab Erakonna sisekorraga seotud toimingud, osutab siseauditi teenuseid, omab vahekohtu rolli eetika ning au ainevallas, kontrollib võetud otsuse elluviimist, abistab sisekonfliktide lahendamisel. Revisjonitoimkond tegutseb üldkoosoleku otsuse või vähemalt kolme juhatuse, või vähemalt 10 erakonna liikme pöördumise alusel“.

Erakonna juhatus muudatusettepanekut ei toeta, kuna põhikirjas on revisjonitoimkonna tegevus lahti kirjeldatud punktis 15.4: “Revisjonitoimkond kontrollib Erakonna rahaliste vahendite ja varade seaduspärast kasutamist ning juhatuse, volikogu ja Erakonna piirkondade ja osakondade juhatuste tegevust vastavalt erakonna põhikirjale.”

Samuti on põhikirjas punkt 13.6: “Volikogu valib oma liikmete seast Erakonna liikmete vaheliste tülide lahendamiseks 5-liikmelise Erakonna Lepituskogu ja kinnitab selle töökorra.”


Kokkuvõtvalt: Juhatus esitab muudatusettepanekud 1-4. Muudatusettepanekut nr 5 juhatus ei toeta.