shape

Privaatsus

Erakonna Parempoolsed privaatsustingimused

1. Üldsätted
1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Erakond Parempoolsed (registrikood 80608655; edaspidi andmetöötleja).
1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja veebilehelt tooteid või teenuseid või teeb veebilehe vahendusel annetusi.
1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine
2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti ning poolte vahel sõlmitud lepingu vahendusel.
2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes või annetusi tehes andmetöötlejale jagab.
2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine
3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
3.1.1. ees- ja perekonnanimi;
3.1.2. sünnikuupäev;
3.1.3. telefoninumber;
3.1.4. e-posti aadress;
3.1.5. aadress;
3.1.6. arvelduskonto number;
3.1.7. maksekaardi detailid.
3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):
3.3.1. andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
3.3.2. isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
3.3.3. isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
3.3.4. isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.
3.4. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
3.5. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
3.6. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist.

4. Andmesubjekti õigused
4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda andmetöötleja klienditoe poole aadressil parempoolsed@parempoolsed.ee.
4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted
5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu asjakohaste õigusaktidega.
5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.parempoolsed.ee kaudu.


Küpsiste kasutamine

www.parempoolsed.ee on Erakonna Parempoolsed veebileht. Kasutame oma kodulehel küpsiseid, mille abil tuvastame sinu külastuse meie kodulehel ja näitame edaspidi suunatud reklaame ning Sinu eelistustele kohandatud informatsiooniga sisu. Kogutud infot ei edastata kolmandatele osapooltele. Me ei kogu sellel lehel sinu nõusolekuta personaalset informatsiooni ega tundlikke isikuandmeid.

Küpsiste kasutamise tingimused

Küpsiste kasutamise tingimustes selgitame, mis on küpsised ja kuidas me neid kasutame. mis tüüpi küpsiseid me kasutame, millist infot kogume, kuidas seda infot kasutame ning kuidas oma küpsiste eelistusi hallata. Lisainfo saamiseks selle kohta, kes me oleme, kuidas meiega ühendust võtta ning kuidas me Sinu isikuandmeid kasutame, säilitame ja töötleme, tutvu meie Privaatsustingimustega. Võid igal ajal muuta oma eelistusi või tühistada oma nõusoleku meie kodulehe küpsiste rubriigis. Me ei vastuta kolmandate osapoolte küpsiste tehnoloogiate eest. Sinu nõusolek kehtib domeenile parempoolsed.ee ja kõigile selle alamdomeenidele

Mis on küpsised?

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad väikeses koguses andmeid. Need salvestatakse Sinu seadmesse kui veebileht su veebilehitsejasse laetakse. Need küpsisefailid aitavad vaabilehel korralikult toimida, muudavad selle turvalisemaks, pakuvad paremat kasutajakogemust, annavad infot veebilehe jõudluse kohta ning aitavad analüüsida, mis toimib ja mis vajaks parendamist.

Kuidas me küpsiseid kasutame?

Sarnaselt enamike teiste võrgutaanustega kasutab meie veebileht peamise osapoole ja kolmandate osapoolte küpsiseid erinevatel eesmärkidel. Peamise osapoole küpsised tagavad veebilehe korrektse toimimise, ega kogu isikutuvastust võimaldavaid andmeid.

Meie veebilehel kasutatavate kolmandate osapoolte küpsiseid kasutatakse eelkõige selleks, et mõista, kuidas veebileht toimib ja kuidas kasutaja meie veebilehte kasutab, et tõsta veebilehe turvalisust, et pakkuda kasutajale talle huvi pakkuvaid reklaame, paremat kasutajakogemust ning muuta Sinu tulevased külastused meie veebilehel kiiremaks. 

Mis tüüpi küpsiseid me kasutame?

Vajalikud: Lehe toimimiseks vajalikud küpsised muudavad veebilehe paremini kasutatavaks, aktiveerides sellised põhifunktsioonid nagu lehel navigeerimine ja juurdepääs selle turvalistele osadele. Veebileht ei saa ilma nende küpsisteta korralikult toimida. Kuna neid küpsiseid on vaja teenuste turvaliseks pakkumiseks, ei ole võimalik neist keelduda.

Analüütilised: Analüütilised küpsised võimaldavad meil loendada külastusi ja liikluse allikaid, et saaksime mõõta ja parandada oma veebisaidi jõudlust. Need aitavad meil teada saada, milliseid lehti külastatakse rohkem ning näha, kuidas külastajad saidil ringi liiguvad. Keeldudes nendest küpsistest, ei kajastu Sinu külastus meie statistikas.

Reklaamiküpsised: Reklaamiküpsised võimaldavad näidata kasutajale personaliseeritud reklaami ja viia läbi turu-uuringuid ning -analüüse, kasutades kasutaja käitumise ja huvide kohta saadud andmeid. Saadud andmeid võidakse jagada reklaamivõrgustikega ja reklaamiteenuse pakkujatega. Keeldudes nendest küpsistest, on Sinule näidatavad reklaamid üldisemad ning ei pruugi kajastada teemasid, mis Sulle huvi võiksid pakkuda.

Nimekiri meie veebilehel kasutusel olevatest küpsistest.

CookieDescription
_fbpThis cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website.
CONSENTYouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data.
cookielawinfo-checkbox-analyytilised
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-reklaamikypsisedNo description
cookielawinfo-checkbox-vajalikudThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
CookieLawInfoConsentRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
frFacebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
PHPSESSIDThis cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed.
viewed_cookie_policyThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
VISITOR_INFO1_LIVEA cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface.
YSCYSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages.
yt-remote-connected-devicesYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
yt-remote-device-idYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
yt.innertube::nextIdThis cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
yt.innertube::requestsThis cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.

Kuidas saan muuta oma küpsiste eelistusi?

Kui soovid muuta oma eelistusi hiljem veebilehe kasutamise ajal, kliki lingil Privaatsustingimused ja küpsised. Sealt saad muuta oma valikud või nõusoleku üldse tühistada. Lisaks sellele pakuvad erinevad veebilehitsejad erinevaid võimalusi veebilehtedel kasutatavate küpsiste blokeerimiseks või kustutamiseks. Lisainfot küpsiste haldamise ja kustutamise kohta leiad aadressidelt wikipedia.org või www.allaboutcookies.org.