shape

Ühendus Parempoolsed põhikiri

Põhikiri

I ÜLDSÄTTED

 1. Ühendus Parempoolsed (edaspidi „Ühendus“) on Isamaa Erakonna liikmeühendus, mille tegevust reguleerivad Isamaa Erakonna põhikiri ja käesolev liikmeühenduse põhikiri.
 2. Ühenduse tegevus rajaneb vabatahtlikkusel ja tema liikmete ühisel tegutsemisel Ühenduse eesmärkide elluviimiseks.
 3. Ühenduse põhieesmärkideks on:
 1. 1. parempoolse ja isikukeskse maailmavaate levitamine ja selgitamine;
 1. 2. demokraatlike väärtuste edendamine ühiskonnas;
 1. 3. vaba ettevõtluse ja avatud majanduse eest seismine;
 1. 4. aktiivne osalemine Isamaa Erakonna poliitikakujundamises.
 1. Ühendusel on õigus kasutada oma sümboolikat.
 2. Ühendusel on õigus saada sihtotstarbelisi annetusi ja kasutada eraldiseisvat Isamaa Erakonna pangaarvet.

II ÜHENDUSE LIIKMED

 1. Ühenduse liikmeks võib olla iga Isamaa Erakonna liige, kes tunnistab käesolevat põhikirja ja on avaldanud soovi osaleda Ühenduse tegevustes ning selle eesmärkide saavutamises.
 2. Ühendusega liitumine
 1. 1. Soovi Ühenduse liikmeks saada väljendatakse kirjalikku taasesitust ja isiku tuvastamist võimaldavas vormis.
 1. 2. Ühenduse liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühenduse juhatus.
 1. Ühenduse liikme õigused:
 1. 1. osaleda Ühenduse tegevuses kooskõlas selle tegevuse eesmärkide ja ülesannetega;
 1. 2. valida ja olla valitud Ühenduse juhatusse ja revisjonitoimkonda;
 1. 3. esitada Ühenduse juhatusele ettepanekuid Ühenduse töö parandamiseks ja Ühenduse eesmärkide efektiivsemaks saavutamiseks;
 1. 4. lahkuda Ühendusest vabatahtliku otsuse alusel, teavitades oma otsusest kirjalikult Ühenduse juhatust;
 1. 5. taotleda ühenduselt toetust Ühenduse egiidi all teostatavate tegevusplaanide ja ideede ellu rakendamiseks.
 1. Ühenduse liige on kohustatud:
 1. 1. täitma Ühenduse põhikirja;
 1. 2. järgima Ühenduse Üldkogu otsuseid;
 1. 3. oma käitumisega Ühenduse mainet kõrgel hoidma.
 1. Väljaarvamise kord.
 1. 1. Liige võib Ühendusest lahkuda, esitades Ühenduse eestseisusele sellekohase kirjaliku avalduse.
 1. 2. Ühenduse juhatus võib liikme Ühendusest välja arvata, kui tema tegevus on vastuolus Ühenduse põhikirja, eesmärkide, Üldkogu otsustega või kui ta on oluliselt rikkunud üldtunnustatud kõlblus- ja moraalinorme või kui ta on kahjustanud Ühenduse mainet või varalist seisundit.
 1. 3. Ühenduse liikmelisus lõppeb isiku lahkumisega Isamaa Erakonnast.
 1. Ühenduse toetajaliikmed
 1. 1. Ühenduse toetajaliikmeks võib olla vähemalt 16-aastane Eesti Vabariigi kodanik või vähemalt 16-aastane Eestis püsivalt elav Euroopa Liidu kodanik, kes tunnistab Ühenduse põhikirja ja on avaldanud soovi osaleda Ühenduse tegevustes ning selle eesmärkide saavutamises, kuid ei ole Isamaa Erakonna liige.
 1. 2. Toetajaliige osaleb Ühenduse töös sõnaõigusega, kuid ei oma hääleõigust.
 1. 3. Toetajaliikme vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab Ühenduse juhatus sarnaselt liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise korraga.
 1. 4. Kui toetajaliige saab Isamaa Erakonna liikmeks, arvatakse ta Ühenduse liikmeks.

III JUHTIMINE

 1. Üldkogu
 1. 1. Ühenduse kõrgeimaks organiks on Ühenduse liikmete üldkogu (edaspidi Üldkogu), mis tuleb kokku vähemalt üks kord aastas Ühenduse juhatuse kutsel või vähemalt kümnendiku Ühenduse liikmete kirjalikul nõudmisel.
 1. 2. Üldkogul võivad osaleda ja hääletada kõik Ühenduse liikmed.
 1. 3. Üldkogul võivad osaleda sõnaõigusega kõik Ühenduse toetajaliikmed.
 1. 4. Üldkogu kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt neliteist (14) päeva.
 1. 5. Üldkogu pädevusse kuulub:
 1. 5.1. põhikirja heakskiitmine ning muutmine;
 1. 5.2. Ühenduse juhatuse valimine;
 1. 5.3. revisjonitoimkonna valimine.
 1. 6. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui Üldkogu kokkukutsumisel on järgitud kokkukutsumisele kehtestatud tingimusi.
 1. 7. Üldkogu otsused võetakse vastu üldkogul osalevate liikmete lihthäälteenamusega, välja arvatud Ühenduse põhikirja muutmine, mis nõuab kahe kolmandiku Üldkogul osalevate liikmete toetust.
 1. Juhatus
 1. 1. Ühenduse tegevust juhib üldkogude vahelisel ajal juhatus, kuhu kuuluvad Üldkogu poolt valitud juhatuse liikmed. Juhatusse valitakse 5 kuni 11 liiget.
 1. 2. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast Ühenduse esimehe ja kuni 2 aseesimeest.
 1. 3. Juhatus on kohustatud esitama Üldkogul tegevusaruande eelmisest üldkogust alates ellu viidud tegevuskavast tulenevatest eesmärkidest ning saavutatud tulemustest.
 1. 4. Juhatuse koosolekut juhib Ühenduse esimees, kelle äraolekul asendab teda üks aseesimeestest.
 1. 5. Juhatus on kohustatud pidama Ühenduse liikmete ja toetajaliikmete täielikku nimekirja.
 1. Revisjonitoimkond
 1. 1. Revisjonitoimkond allub ainult Üldkogule.
 1. 2. Revisjonitoimkonda valitakse Üldkogul 3 kuni 5 liiget.
 1. 3. Revisjonitoimkonna liikmed valivad endi hulgast esimehe. Revisjonitoimkonna esimees võib sõnaõigusega osaleda Ühenduse juhatuse koosolekutel.
 1. 4. Revisjonitoimkonna põhiülesanne on kontrollida Ühenduse rahaliste ja muude vahendite laekumist ja kasutamist.

IV KLUBID

 1. 1.Ühenduse liikmed võivad moodustada allühendustena klubisid. Ühenduse klubi võivad moodustada vähemalt 10 Ühenduse liiget.
 1. 2. Klubi võivad moodustada Ühenduse liikmed kas haldusüksuse, poliitikavaldkonna või mõne muu tunnuse alusel.
 1. 3. Klubi tegevust juhib klubi liikmete seast klubi üldkoosolekul valitud juhatus või muu juhtorgan, mille struktuuri, valimise korra ja pädevuse kinnitab klubi üldkoosolek.
 1. 4. Klubi moodustamise kinnitab Ühenduse juhatus.

V TEGEVUSE LÕPETAMINE

 1. 1. Ühenduse tegevuse lõpetamine toimub Üldkogu otsusega.
 1. 2. Tegevuse lõpetamisel allesjäänud vara antakse üle Isamaa Erakonnale.