shape

Põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1. Erakonna nimi

1.1. Erakonna nimi on Erakond Parempoolsed (edaspidi Erakond).

1.2. Erakonna nimelühend on PP.

2. Erakonna asukoht

2.1. Erakond on üle-eestiline poliitiline organisatsioon, mille juhatuse asukoht on Tallinnas.

3. Erakonna eesmärk

3.1. Erakonna eesmärk on Eesti areng ja eesti keele ja kultuuri areng, majandusliku jõukuse ning vabaduse ja turvalisuse tagamine Eesti inimestele.

3.2. Erakond viib oma eesmärki ja Parempoolsete Manifesti põhimõtteid ellu lähtudes demokraatia üldtunnustatud põhimõtetest.

3.3. Erakonna eesmärgi saavutamise vahendid on oma liikmete, mõttekaaslaste ja toetajate kaasamine ning poliitiliste huvide väljendamine ja osavõtt riigivõimu ning kohaliku omavalitsuse teostamisest.

4. Muud üldsätted

4.1. Erakonna poliitilise tegevuse aluseks on maailmavaatelised aluspõhimõtted (Erakonnaseaduse mõistes programm). Maailmavaatelised aluspõhimõtted määravad kindlaks Erakonna tegevuse põhisuunad ja ülesanded.

4.2. Erakonnal on õigus oma põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks asutada sihtasutusi ja osaleda teiste mittetulundusühingute tegevuses seadusega sätestatud korras.

4.3. Erakond arendab oma eesmärgi saavutamiseks koostööd teiste erakondade ja liikumistega nii Eestis kui välisriikides ja osaleb rahvusvahelistes organisatsioonides.

II ERAKONNA LIIKMED

5. Nõuded Erakonna liikmele

Erakonna liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti kodanik või püsivalt Eestis elav Euroopa Liidu teise liikmesriigi kodanik, kes jagab Erakonna väärtusi ja eesmärke ning kelle kuulumist Erakonda ei piira seadus.

6. Liikmete vastuvõtmise tingimused ja kord

6.1. Isiku võib Erakonna liikmeks vastu võtta tema avalduse alusel. Isiku liikmeks astumise avalduse vaatab läbi piirkonna juhatus, kes otsustab isiku Erakonna liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise. Piirkonna juhatus võtab uue liikme vastu lihthäälte enamusega.
6.2. Erakonna liikmete vastuvõtmine peatatakse 14ks päevaks enne Erakonna üldkogu kõikides piirkondades, 14ks päevaks enne piirkonna üldkogu vastavas piirkonnas ja 14ks päevaks enne osakonna üldkogu vastavas osakonnas.

7. Erakonna liikme õigused

7.1. Erakonna liikmetel on võrdsed õigused.

7.2. Liikmel on õigus:

7.2.1. osaleda Erakonna töös ja võtta osa üritustest;

7.2.2. saada informatsiooni Erakonna tegevuse ja plaanide kohta;

7.2.3. esitada ettepanekuid kõigis Erakonna tegevust puudutavates küsimustes;

7.2.4. teha ettepanekuid Erakonna poliitilise seisukoha kujundamiseks ning esitada arvamusi eelnõude kohta;

7.2.5. kandideerida ja olla valitud Erakonna juhtorganite liikmeks;

7.2.5.1 kandideerides erakonna esimeheks tuleb kandidatuuri ülesseadmisel esitada vähemalt 50 erakonna liikme soovitus.

7.2.6. hääletada Erakonna organite liikmete valimisel;

7.2.7. algatada ühendusi, töörühmasid ning osakondi;

7.2.8. astuda Erakonnast välja.

8. Erakonna liikme kohustused

8.1. Erakonna liikmel on kohustus:

8.1.1. aidata kaasa Erakonna tegevusele ja edenemisele ning Erakonna maine tõusule;

8.1.2. aidata kaasa programmi eesmärkide saavutamisele;

8.1.3. Erakonna juhtorganitesse valituna võtta nende tööst aktiivselt osa;

8.1.4. järgida Erakonna põhikirja ja täita juhtorganite otsuseid;

8.1.5. aidata kõigiti kaasa Erakonna maine tõusule ning hoiduda Erakonna ja tema liikmete maine kahjustamisest.

9. Liikmete nimekiri

9.1. Erakonna liikmete nimekirja peab Erakonna juhatus või juhatuse volitatud isik Erakonnaseaduse § 81 sätestatud korras. Muudatusi Erakonna liikmete nimekirjas teeb juhatuse volitatud isik.

9.2. Igal erakonna liikmel on õigus näha Erakonna liikmete nimekirja koos liikmete meiliaadresside ja telefoninumbritega.

10. Liikmete väljaarvamise tingimused ja kord

10.1. Erakonnast väljaastumine toimub väljaastuva liikme kirjaliku avalduse alusel, mis esitatakse piirkonna juhatusele või Tartu Maakohtu registriosakonnale

10.2. Liikme võib motiveeritud otsuse põhjal välja arvata Erakonna juhatus, kui liige:

10.2.1. on saanud hakkama vääritu teoga või

10.2.2. tegutseb vastuolus Erakonna põhikirja või Erakonna juhtorganite otsustega.

10.3. Kui juhatus on otsustanud liikme välja arvata, siis võib liige vastavalt mittetulundusühingute seaduse § 16 lõikele 4 nõuda väljaarvamise otsustamist üldkogu poolt. Sellisel juhul jõustub liikme väljaarvamise otsus üldkogu otsuse tegemisest.

10.4. Erakonnast väljaastumisega või väljaarvamisega lõpeb väljaastunud või väljaarvatud liikme kuulumine Erakonna juhatuse või muude organite koosseisu.

11. Erakonna toetajaliikmed.

11.1. Erakonna toetajaliikmeks saab olla 16- kuni 18-aastane teovõimeline Eesti kodanik või püsivalt Eestis elav Euroopa Liidu teise liikmesriigi kodanik, kes jagab Erakonna väärtusi.

11.2. Toetajaliikme vastuvõtmine toimub samamoodi nagu Erakonna liikme puhul, toetajaliikme väljaarvamine toimub Erakonna juhatuse otsusega.

11.3. Toetajaliikmel on samad kohustused, mis Erakonna liikmel.

11.4. Toetajaliige ei saa osaleda Erakonna hääletustel ega olla valitud Erakonna juhtorganitesse.

11.5. Toetajaliikmel on Erakonnas sõnaõigus ja ettepanekute tegemise õigus võrdselt Erakonna liikmetega

11.6  Erakonna liikmete nimekirja peab Erakonna juhatus Erakonnaseaduse § 81 sätestatud korras.

III ERAKONNA JUHTIMINE

12. Erakonna Üldkogu

12.1. Erakonna kõrgeim otsustusorgan on üldkogu (Mittetulundusühingute seaduse mõistes üldkoosolek).

12.2. Üldkogu tegutsemisvormiks on koosolek.

12.3. Erakonna juhatus kutsub korralise üldkogu kokku vähemalt üks kord aastas.

12.4. Erakorraline Üldkogu kutsutakse kokku Erakonna esimehe, Juhatuse, Revisjonitoimkonna või Volikogu nõudel või kui seda nõuab kirjalikult vähemalt üks kümnendik (1/10) Erakonna liikmetest.

12.5 Üldkogust teatatakse ette vähemalt 14 päeva.

12.6. Üldkogu kutses esitatakse üldkogu aeg, koht, hääletuste toimumise aeg ja päevakorra ning kavandatavate otsuste eelnõud. Elektroonilise sidevahendi abil üldkogul osalemiseks märgitakse üldkogu kutses kohana üldkogu elektrooniline aadress ja juurdepääsutingimused.

12.7. Üldkogu:

12.7.1. kujundab Erakonna poliitika, sh kinnitab strateegilised dokumendid;

12.7.2. valib liikmete hulgast Erakonna esimehe ja 14 juhatuse liiget kaheks aastaks;

12.7.3. valib liikmete hulgast 5-liikmelise revisjonitoimkonna kaheks aastaks;

12.7.4. kinnitab Erakonna majandusaasta aruande;

12.7.5. võtab vastu põhikirja ja kinnitab programmi ning nende muudatused;

12.7.6. kuulab ära revisjonitoimkonna aruande;

12.7.7. võib juhatuse ettepanekul otsustada teiste organite, välja arvatud revisjonitoimkonna, pädevuses olevaid küsimusi ning juhatuse või enda algatusel küsimusi, mis ei ole ühegi teise organi pädevuses;

12.7.8. otsustab Erakonna ühinemise, jagunemise ja lõpetamise.

12.8. Üldkogu päevakorra määrab kokkukutsuja, Juhatus võib päevakorda täiendada.

13. Erakonna volikogu

13.1. Erakonna volikogusse (Volikogu) kuuluvad:

13.1.1. Erakonna piirkondade esindajad vastavalt punktile 13.3;

13.1.2. piirkondade esimehed;

13.1.3. Erakonna juhatuse liikmed.

13.1.4 Kui erakonna liige osutub volikogusse valituks rohkem kui ühel viisil, saab tema täiendava mandaadiasendusliige, kelleks on piirkonna üldkoosolekul Volikogusse piirkonna esindaja valimistel järgmine enim hääli saanud kandidaat.

13.2. Sõnaõigusega osalevad Volikogu koosolekul:

13.2.1. Erakonna riigikogu fraktsiooni liikmed;

13.2.2. Erakonna Euroopa Parlamenti valitud liikmed;

13.2.3. Erakonda Vabariigi Valitsuses esindavad ministrid;

13.2.4 Erakonna kohaliku omavalitsuse juhid (linnapea, vallavanem, volikogu esimees), juhul, kui vastava omavalitsuse volikogus on moodustatud erakonna fraktsioon.

13.2.5. Erakonna ühenduste volitatud esindajad;

13.2.6. Volikogu esimehe kutsustud külalised.

13.3. Erakonna Volikogus piirkonna esindamise aluseks on Erakonna piirkondade liikmete arv järgnevalt:

13.3.1. kuni 100 liiget – üks (1) esindaja;

13.3.2. 101 kuni 200 liiget – kaks (2) esindajat;

13.3.3. 201 kuni 300 liiget – kolm (3) esindajat;

13.3.4. 301 kuni 400 liiget – neli (4) esindajat;

13.3.5. 401 ja rohkem liiget – viis (5) esindajat.

13.4. Volikogu kutsub kokku Juhatus, Erakonna esimees või Volikogu esimees või kui seda nõuab kirjalikult vähemalt üks kolmandik (1/3) Volikogu liikmetest.

13.5. Volikogu:

13.5.1. valib salajasel hääletusel Volikogu esimehe kaheks aastaks;

13.5.2. kuulab ära Erakonna Esimehe ja Volikogu esimehe ettekanded Erakonna tegevuse kohta;

13.5.3. nimetab Esimehe ettepanekul ametisse Erakonna peasekretäri, kes korraldab Erakonna kantselei tööd;
13.5.4. kuulab ära korra aastas peasekretäri aruande ning kinnitab peasekretäri poolt esitatava aasta tegevuskava;

13.5.5. kinnitab Erakonna programmi alusel Erakonna muud programmdokumendid;

13.5.6. kinnitab juhatuse ettepanekul Erakonna nimekirja Riigikogu valimisteks ja Euroopa Parlamendi valimisteks, vajadusel volitab Juhatust lisama nimekirja kandidaate;

13.5.7. otsustab erakondadevahelised kokkulepped ja koalitsioonikokkulepped
13.5.8. otsustab Erakonna osalemise Vabariigi Valitsuses ja kinnitab Juhatuse ettepanekul erakonna ministrikandidaadid.

13.5.9. kuulab ära Erakonna Riigikogu fraktsiooni ja Erakonda Vabariigi Valitsuses esindavate ministrite aruanded ning annab vajadusel tehtule hinnangu;

13.5.10. otsustab Erakonna kuulumise rahvusvahelistesse ja Eesti organisatsioonidesse.

13.6. Volikogu valib oma liikmete seast Erakonna liikmete vaheliste tülide lahendamiseks 5-liikmelise Erakonna Lepituskogu ja kinnitab selle töökorra.

14. Erakonna Juhatus

14.1. Erakonna tegevust juhib ning seda esindab Erakonna juhatus.

14.2. Juhatusse kuulub viisteist (15) liiget. Juhatuse moodustavad Erakonna esimees ja teised juhatuse liikmed.

14.3. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast kuni kolm (3) Erakonna aseesimeest.

14.4. Juhatus määratakse Üldkogu poolt ametisse kaheks aastaks vastavalt Juhatuse liikmete valimise tulemusele. Juhatuse volitused kestavad kuni uute valimiste toimumiseni. Kui Juhatuse liige loobub valitud kohast või lahkub Erakonnast, saab Juhatuse liikmeks Üldkogul järgmise hääletamistulemuse saanud kandidaat.

14.5. Esimees koordineerib ja juhib juhatuse tegevust. Esimehe puudumisel juhib koosolekut üks aseesimeestest.

14.6. Juhatuse esindusõigus:

14.6.1. Erakonna esimehel on õigus esindada Erakonda kõikides õigustoimingutes. Teised Juhatuse liikmed võivad esindada Erakonda ainult ühiselt.

14.6.2. Erakonna esimees võib oma kohustuste täitmise õigustoimingutes panna ühele Erakonna aseesimeestest, informeerides sellest Juhatust.

14.6.3. Juhatusel on õigus Erakonna kinnisasja või registrisse kantud vallasasja võõrandada või asjaõigusega koormata.

14.6.4. Esimees esindab Erakonda läbirääkimistel teiste organisatsioonidega, kui juhatus ei ole otsustanud teisiti.

14. 7. Juhatuse pädevus. Juhatus:

14.7.1. korraldab Erakonna tegevust, sh majandustegevust, ja kinnitab Erakonna eelarve;

14.7.2. kinnitab osakondade ning piirkondade moodustamise;

14.7.3. kinnitab poliitilisteks läbirääkimisteks Erakonna delegatsioonid ja annab neile volitused;

14.7.4. esitab Volikogule kinnitamiseks Riigikogu valimiste ja Euroopa Parlamendi valimiste nimekirjad;

14.7.5. esitab Volikogule kinnitamiseks Erakonna ministrikandidaadid;

14.7.6. arutab läbi ja kinnitab Erakonna poolt esitatavad või toetatavad kandidaadid teistele kõrgetele ametikohtadele;

14.7.7. otsustab Erakonna liikme või toetajaliikme väljaarvamise Erakonnast;

14.7.8. kinnitab Erakonna liikmetest koosnevad sidusorganisatsioonid;

14.7.9. täidab muid kohustusi vastavalt üldkoosoleku otsustele ning kehtivatele seadustele.

14.8. Juhatuse otsuste ettevalmistamiseks ja operatiivsete küsimuste arutamiseks moodustatakse Erakonna Poliitikanõukogu, mis koosneb Esimehest, Erakonna aseesimeestest, peasekretärist, Volikogu esimehest, riigikogu fraktsiooni esimehest ja Erakonna valitsusdelegatsiooni juhist.

15. Erakonna revisjonitoimkond

15.1. Erakonna revisjonitoimkonda kuulub 5 liiget, kes valitakse Üldkogu poolt kaheks aastaks. Juhatuse volitused kestavad kuni uute valimiste toimumiseni. Kui Revisjonitoimkonna liige loobub valitud kohast või lahkub Erakonnast, saab Revisjonitoimkonna liikmeks üldkoosolekul järgmise hääletamistulemuse saanud kandidaat.

15.2. Revisjonitoimkonna liikmeteks ei või olla Juhatuse, Volikogu, piirkonna juhatuse ega osakonna juhatuse liikmed.

15.3. Revisjonitoimkonna liikmed valivad endi hulgast esimehe.

15.4. Revisjonitoimkond kontrollib Erakonna rahaliste vahendite ja varade seaduspärast kasutamist ning Juhatuse, Volikogu ja Erakonna piirkondade ja osakondade juhatuste tegevuse vastavust Erakonna põhikirjale.

15.5. Revisjonitoimkond allub ainult Üldkogule ning koostab ja esitab Üldkogule Erakonna varade kasutamise ja kontrolli kohta aruande. Oma ettepanekud esitab Revisjonitoimkond eelnevalt läbiarutamiseks Juhatusele.

IV OTSUSTE VASTUVÕTMINE

16. Üldkogu otsuste vastuvõtmine

16.1. Erakonna üldkogu on otsustusvõimeline sõltumata üldkogul osalenud või hääletamisest osa võtnud liikmete arvust.

16.2. Erakonna üldkogu otsused võetakse vastu, kui otsuse poolt hääletab üle poole hääletanud liikmetest (lihthäälteenamus), kui käesolevas põhikirjas või seaduses ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

16.3. Üldkogu võib läbi viia ja otsuseid vastu võtta ning viia läbi isikuvalimisi nii kohapeal kui ka elektrooniliselt.

17. Juhtorganite koosoleku otsuste vastuvõtmine

17.1. Erakonna juhtorganite koosoleku otsused võetakse vastu, kui koosolekul osalenud liikmetest hääletab otsuse poolt üle poole hääletanud liikmetest (lihthäälteenamus).

17.2. Erakonna juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui Juhatuse koosolekust või hääletamisest võtab osa vähemalt üks kolmandik Juhatuse liikmetest.
17.3. Erakonna juhtorganite koosoleku võib läbi viia ja otsuseid vastu võtta ning viia läbi isikuvalimisi nii kohapeal kui ka elektrooniliselt.

18. Erakonna liige ega juhtorgani liige ei või volitada teist isikut hääletama tema eest koosolekul.

19. Isikuvalimised toimuvad salajase hääletuse teel.

19.1. Erakonna esimehe valimistel on igal hääleõiguslikul liikmel üks hääl;

19.2. Erakonna juhatuse valimistel on igal hääleõiguslikul liikmel 10 (kümme) häält, kusjuures igale kandidaadile võib hääletusel anda ainult ühe hääle;

19.3. Erakonna revisjonikomisjoni valimistel on igal hääleõiguslikul liikmel 3 (kolm) häält, kusjuures igale kandidaadile võib hääletusel anda ainult ühe hääle;

19.4. Võrdse häältearvu korral määratakse valituks osutunud isik liisu heitmise teel mittetulundusühingute seaduse § 22 lõikes 11 sätestatud korras.

19.5. Isikuvalimistel võib kasutada elektroonilist hääletust, kui on tagatud hääletuse salajasus.

19.6. Piirkondade ja osakondade üldkoosolekutel on igal isikuvalimisel iga hääleõiguslikul liikmel häälte arv võrdne 2/3 valitavate kohtade arvuga, ümardatuna täisarvuni.

20. Kui valituks osutunud isik loobub valitud kohast, on tema asendusliikmeks järgmine enim hääli saanud kandidaat.

21. Erakonna Juhatusse, Volikogusse, Revisjonitoimkonda, piirkondade juhatustesse ega osakondade juhatustesse ei või kuuluda Erakonna palgalised töötajad ega Erakonna ministrite, fraktsiooni, omavalitsusjuhtide ja Euroopa Parlamendi saadikute poliitilised nõunikud.

V ERAKONNA ÜLESEHITUS

22. Osakond

22.1. Iga Erakonna liige kuulub oma alalisele elukohale vastavasse osakonda või liikme avalduse alusel muusse osakonda. Osakond on vastavuses kohaliku omavalitsuse üksuse piiridega. Liige võib muuta oma osakondlikku kuuluvust, teavitades sellest uue osakonna juhatust.

22.2. Erandina on Tallinnas 8 osakonda ja Tallinna osakonnad on vastavuses linnaosa piiridega. Tallinna osakondade esimehed ja Tallinna piirkondade esimehed moodustavad 11-liikmelise Tallinna Koostöökoja. Tallinna Koostöökoda otsustab kandidaatide nimekirja kohalikel valimistel ja kohaliku võimu teostamise küsimusi Tallinnas. Tallinna koostöökoja liikmed valivad endi seast esimehe ja vajadusel aseesimehed.

22.3. Erakonna liikmed, kes elavad välismaal, võivad moodustada osakondi väljaspool Eestit.

22.4. Osakonna ülesandeks on koordineerida liikmete tegevust kohaliku omavalitsuse üksuses, korraldada osalemist valla- või linnavolikogu valimistel ja omavalitsuse poliitikate ja otsuste kujundamisel, anda sisendit Erakonna juhtorganitele ja viia ellu Erakonna juhtorganite otsuseid osakonnas.

22.5. Osakonna kõrgeim otsustuskogu on osakonna üldkogu, millel osalevad otsustusõigusega sellesse osakonda kuuluvad Erakonna liikmed. Osakonna üldkogu koguneb vähemalt 1 kord aastas.
Osakonna üldkogu korraldamisel rakendatakse Erakonna üldkogu kokkukutsumise ja otsuste vastuvõtmise nõudeid.

22 6. Osakonna üldkogu pädevuses on valida kaheks aastaks osakonna juhatus, määrata järgmise osakonna üldkogul valitava osakonna juhatuse suurus ja teostada Erakonna poliitikat osakonna tasemel, sh kohaliku võimu teostamine.

22.7. Osakonna juhatuse liikmed valivad endi seast osakonna esimehe ja vajadusel aseesimehed.

22.8. Osakonna juhatuse ülesandeks on Erakonna tugevdamine ja liikmete arvu kasvatamine kohalikus omavalitsuses.

23. Piirkond

23.1. Erakonnas on 12 piirkonda. Piirkonna moodustavad ühte Riigikogu valimisringkonda kuuluvate omavalitsuste osakondade liikmed ja piirkonna piirid kattuvad ringkondadega Riigikogu valimistel.
Välismaal asuva osakonna liige kuulub oma riigikogu valimisringkonnale vastavasse piirkonda või liikme avalduse alusel muusse piirkonda.

23.2. Piirkonna kõrgeim otsustuskogu on piirkonna üldkogu, millel osalevad otsustusõigusega sellesse piirkonda kuuluvad Erakonna liikmed. Piirkonna üldkogu koguneb vähemalt 1 kord aastas.
Piirkonna üldkogu korraldamisel rakendatakse Erakonna üldkogu kokkukutsumise ja otsuste vastuvõtmise nõudeid.

23.3 Piirkonna üldkogu pädevuses on valida kaheks aastaks piirkonna juhatus, määrata järgmise piirkonna üldkogul valitava piirkonna juhatuse suurus ja teostada erakonna poliitikat piirkonna tasemel, sh koostöö piirkonna valimisringkonnast valitud riigikogu liikmetega.

23.4. Piirkonna juhatuse liikmed valivad endi seast piirkonna esimehe ja vajadusel aseesimehed.

23.5. Piirkonna juhatus otsustab liikmete ja toetajaliikmete vastuvõtmise.

23.6. Piirkonna juhatuse ülesandeks on Erakonna tugevdamine ja liikmete arvu kasvatamine riigikogu valimisringkonnas.

24. Ühendused

24.1. Erakonna liikmete sarnaste huvide ja poliitiliste eesmärkide esindamiseks võivad vähemalt 15 liiget moodustada Ühenduse.

24.2. Ühenduste liikmed saavad olla ainult Erakonna liikmed ja toetajaliikmed.

24.3. Ühenduse moodustamise ja tegevuse lõpetamise kinnitab Erakonna juhatus.

24.4. Ühendused võivad vastu võtta oma põhikirja, mille kinnitab Erakonna juhatus.

24.5. Erakonna Noorteühendus.

24.5.1. Erakonna toetajaliikmed ja kuni 30-aastased Erakonna liikmed võivad kuuluda Erakonna Noorteühendusse.

24.5.2. Noorteühenduse sisestel hääletustel on Erakonna toetajaliikmetel hääletusõigus ja õigus kandideerida Noorteühenduse juhatusse.

24.5.3. Noorteühenduse esimehel või Noorteühenduse juhatuse volitatud esindajal on õigus osaleda Erakonna juhatuse koosolekutel sõnaõigusega.

IV ERAKONNA ÜHINEMINE, LÕPETAMINE JA JAGUNEMINE

25. Erakonna ühinemiseks, lõpetamiseks ja jagunemiseks peab vastava ettepaneku poolt hääletama üle 2/3 Üldkogul osalenud liikmetest.

26. Ühinemislepingu koostavad ühinevate erakondade juhatused ning see jõustub pärast poolte poolt allkirjastamist ja ühinevate erakondade üldkogudel kinnitamist. Ühinemislepinguga võib näha ette tähtajalisi erandeid põhikirja suhtes.

27. Üldkogu, olles otsustanud Erakonna lõpetamise või jagunemise, moodustab komisjoni vara jagamiseks. Erakonna lõpetamisel määrab üldkogu vara jagamiseks õigustatud isikud.

——-

Põhikiri on võetud vastu vastavalt Mittetulundusühingute seaduse § 7 ning Erakonnaseaduse § 7 alusel Erakonna Parempoolsed üldkogu otsusega 29.07.2022. Põhikirja muudatused on kinnitatud Erakond Parempoolsed üldkogu otsusega 08.07.2023 ja 29.06.2024.

Üldkogu otsus 29.07.2022 – koos põhikirjaga kinnitatud rakendussätted:
1. Põhikirja p. 6.2. jõustub alates 19.08.2022.
2. Esimesel korral kutsub iga piirkonna üldkogu ja iga osakonna üldkogu kokku Erakonna juhatus.
3. Kuni piirkonna juhatust ei ole veel valitud, võtab selles piirkonnas Erakonna liikmeid ja toetajaliikmeid vastu Erakonna juhatus.