Parempoolne valik Eestile

Seisame uue poliitilise ajastu lävel. Demokraatia, turumajanduse ja innovatsiooni võidukäik möödunud kümnenditel parandas inimeste elukvaliteeti kõikjal maailmas. Eestil läks samuti hästi, me taastasime oma rahva vabaduse ning ehitasime üles kaasaegse, lääneliku ja jõuka riigi. Viimaste aastate poliitikas on pandud seni Eestile edu toonud väärtused kahtluse alla. Lähiaastate peamine valik on, kas suudame vabaduse ja heaolu teel jätkata või mitte.

Meie, allakirjutanud Isamaa erakonna liikmete jaoks on valikud selged. 

Seisame vabaduste kaitsel

Parempoolsetena on inimese põhivabaduste kaitse meie jaoks poliitikas kesksel kohal. Vabadus ja riigi sekkumine ei välista teineteist, sest üksikisiku vabadus on tänapäeva maailmas võimatu, kui seda ei taga riik. Eesti peab hea seisma selle eest, et üksikisiku vabadused on igal ajal tagatud ja kaitstud. Kaasaegne maailm on toonud uusi riske, kuid turvalisuse kindlustamine ei tohi käia vabaduste piiramise hinnaga.

Rohkem vastutust inimestele endile

Rohkem vabadusi eeldab ühtlasi vastutuse suuremat usaldamist inimestele endile ja eraalgatusele. Haritus, kultuursus ja avar silmaring suurendavad igaühe arusaama vabaduse ja vastutuse seosest ning aitavad inimestel teha vastutustundlikke valikuid enda ja kogukonna jaoks. Haritud kodanikud, kes on avatud uuele, oskavad käituda keskkonnasäästlikult ja majanduslikult vastutustundlikult, kohanevad kiiresti muutuvas maailmas ja viivad Eesti riiki edasi. Peame õigeks omavastutuse suurendamist tervishoius, millega kaasneks suurem konkurents ja erainvesteeringud valdkonda.

Uuendusi ei tohi karta

Eesti kiire arengu on taganud meie inimeste ettevõtlikkus, soov edasi liikuda ja julgus katsetada. Meie eduloo jätkumise tagab see, kui oleme avatud uuendustele ja otsime lahendusi kaasaegsetele probleemidele. Parempoolsetena suhtume me avatud meelega uutesse tehnoloogiatesse ja ärimudelitesse, mis loovad uusi võimalusi ja töökohti. Kapseldumine vanasse ja halvustav suhtumine teistesse lõikavad meid ära sõpradest ja võimalustest ning pidurdavad meie arengut.

Avatud majandus kasvatab jõukust

Heaoluühiskonna eelduseks on vaba ja tugev majandus. Eraomand peab olema kaitstud. Ettevõtlikkus on väärtus, mille kaitsmisega tuleb pidevalt tegeleda. Eesti jõukuse kiire kasv on võimalik vaid vaba konkurentsi ja rahvusvahelistumise edendamisega. Ettevõtluse ülesanne on teenida tulu ning pakkuda inimestele tööd. Raamid selleks tuleb luua riigil. Parempoolsetena seisame vastu riigi sekkumisele ettevõtlusse ja riigiosalusega ettevõtete domineerimisele vaba konkurentsi üle.

Lihtsad ja madalad maksud

Maksusüsteem peab olema ühetaoline, arusaadav ja ettevõtjatele jõukohane. Raamatupidamislikust ettevõtluskeskkonnast tuleb liikuda vaba konkurentsi soodustava ettevõtlusruumi poole. Meid ei vaimusta nn “euro-usinus” ning leiame, et Eesti peab ise kujundama enda tingimustele sobiva maksusüsteemi. Suurem koostöö Euroopa Liidu riikide vahel on oluline, kuid see peab innustama vastutustundlikku eelarvepoliitikat ja maksude vähendamist, mitte vastupidi.

Tark riik soodustab tarka rännet

Oluline on seista Eesti omapära ja kultuuri eest. Kaasaegne rahvuslus põhineb eelkõige inimeste kuuluvustundel, mitte niivõrd etnilisel päritolul. Eestlaseks võib nii sündida kui saada, kuid oluline on eestlaseks jääda. Piiririigina ei saa Eesti endale üksiolemise vaadet lubada. Ränne on vabas maailmas loomulik ning konservatiivne poliitika ei seisne mitte sisserände eitamises, vaid targa rände soodustamises ja selle juhtimises Eesti majanduse ja julgeoleku huvidest lähtuvalt. Vaimult suur riik ei võitle enda mineviku ega oma rahvaga. Kõik juba Eestis elavad inimesed, sõltumata nende kodusest keelest, peavad tundma Eestit oma koduna. Peame kaasa aitama sellele, et need inimesed saaksid Eestile oma inimesteks.

Vähem ettekirjutusi ja keeldusid

Parimad valikud enda eluolu korraldamiseks langetab iga inimene ise. Eraelu, kodu ja perekond ei vaja riiklikke suuniseid – igaüks on nendes küsimustes vaba ise otsuseid langetama. Tuleb lõpetada püüded kõike reguleerida ning keeldude-käskude abil ühiskonnale kellegi tõekspidamisi peale suruda. Enamuse arvamus ei kaalu üles teiste inimeste vabaduste riivet. Riik peab kaitsma üksikisikut ebaõigluse eest ning tagama vähemuste õiguse täisväärtuslikule elule. 

Eesti peab jääma kindlaks läänelikele väärtustele

Ajal, mil maailma majanduse ja poliitika kese kandub üha enam Itta, peame Eestis jääma kindlaks meile omastele läänelikele väärtustele. Nagu näitavad arengud mitmes Euroopa riigis, siis sellelt kursilt kõrvale kaldumine võib juhtuda kergemini ja kiiremini, kui keegi oleks osanud arvata. Parempoolsetena seisame selle eest, et tugev kodanikuühiskond, aus ja läbipaistev riigijuhtimine, sõltumatud institutsioonid ja sõnavabadus on Eestis jätkuvalt iseenesest mõistetavad ja au sees. Vaid nii tagame Eesti riigi stabiilse arengu ja oma rahva kindlustunde.

Parlamentarismi ei tohi mõtlematult lammutada

Taasiseseisvumise järgselt end sisse töötanud esindusdemokraatia on taganud Eesti stabiilse ja tasakaalustatud arengu – selle traditsiooni lammutamine oleks viga. Peame hoiduma populistlikest katsetest avada põhiseadust või kehtestada seadusi rahvahääletuse teel ning kindlustama esindusorganite (parlament, kohalikud volikogud) sisulist rolli riigi ja omavalitsuste juhtimisel. Poliitika põhivalikud on maailmavaatelised ning erakondade roll esindusdemokraatias on oluline. Kodanike valmidust end erakondlikult määratleda ei tohi alavääristada. Vastasel juhul muutub Eesti ametkondlikuks mugavusriigiks, kus puudub julgus suuri ja vahel ebapopulaarseid otsuseid langetada. Läbipaistev ja avatud riik on parim viis korruptsiooni ohjeldamiseks.

Õigusriik peab olema jõukohane

Igaühel peab olema jõukohane kaitsta oma huve kohtus ja seda vajadusel ka riigi vastu. Eesti seadused peavad kehtima igas kogukonnas ja igas olukorras. Samas vaba ühiskond aktsepteerib eksimusi ning kaitseb eksinu õigust teisele võimalusele. Riigi poolt inimeste eraelu puudutavate andmete kogumist tuleb piirata ning tagada selliste andmete kaitse.

Soovime aktiivselt seista ülaltoodud põhimõtete eest ning leida endale mõttekaaslasi ISAMAA erakonna liikmete ja Eesti avalikkuse seast. Selleks oleme otsustanud asutada ISAMAA erakonna liikmeühenduse Parempoolsed ning loeme end liikmeühenduse asutajaliikmeteks.

Asutajad

Olav Aarna

Henrik Aavik

Olev Allik

Reelika Alliksaar-Williams

Arvi Altmäe

Argo Annuk

Aare Arva

Jaan Audru

Henri  Bubert

Merli Cruz

Evelyn Danilov

Ando Eelmaa

Sven Ehala

Linda  Eichler

Kerli Elbrecht

Meelis Eldermann

Eero Elenurm

Jüri Ellram

Jevgeni Garmaš

Priit  Hain

Anne Hansberg

Tõnis Hilep

Tiina Intelmann

Andres Jalak

Marleen Järvela

Friedrich Kaasik

Siim Kabrits

Kristjan Kaldmäe

Aive Kalev

Kaisa Kamarik

Mirjam Kamarik

Anneli Kannus

Kati Käpp

Mari Karja

Peeter Karm

Merike Käver

Siim Valmar Kiisler

Margo Klaasmägi

Helen Klaus

Marten Kokk

Anneli Kommer

Tõnis-Martin  Kons

Kadri  Kopli

Merle Krigul

Madis Kübar

Mihkel  Kübar

Vello Kübar

Kaido  Kukk

Kätlin Kuldmaa

Kati  Kuusk

Rainar  Laes

Jaanus Laidvee

Viljar Laidvee

Andres Laisk

Agu Laius

Andero Laur

Tiit Leier

Margus Leoste

Valjo Liivamägi

Mihhail  Lotman

Indrek Luberg

Andres Lume

Arvo Maling

Georg Männik

Kristina Märtin

Tiit Matsulevits

Leonardo Meigas

Indrek  Mettus

Aare Mihelson

Terje Mitt

Tiit Naber

Anne Nõgu

Sigrid Nuutre

Tiina Oraste

Heldi-Marin Ots

Priidu Pärna

Märt Piiskop

Teele  Piispa

Pavel Pilman

Urmas Polli

Jaak Põlluaas

Mirko Pops

Harri Puskar

Taavi Rajur

Kaupo Rätsepp

Eleri Rattasepp

Birgit Remiküll

Aivar Reivik

Reelika Rikkand

Kristo Roosileht

Andrus Saare

Koit Saarevet

Tiit Salvan

Erik Sandla

Kaupo Sempelson

Henri Sepp

Igor Širai

Marko Tali

Marion Talli

Svea Talving

Raul Taul

Toomas Tauts

Marko Tiidelepp

Kadri  Tillemann

Ela Tomson

Toomas Tõniste

Jan Trei

Kaisa Üksik

Kristjan Vanaselja

Priit  Värk

Hannes Verlis